Research

Menu

Back

Choose Language

May 4, 2020

Disclaimer

Alle financiële gegevens en/of
economische informatie die in dit document (het "Document") verstrekt
worden (de "Gegevens"), dienen uitsluitend ter informatie, zonder
enige garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties inzake de
verkoopbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of de garantie dat
deze niet de intellectuele eigendomsrechten, octrooirechten of eigendomsrechten
van een partij schenden, en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Banque
Internationale à Luxembourg SA, inclusief de moeder- en dochtermaatschappijen
en verbonden ondernemingen, garandeert noch uitdrukkelijk noch impliciet dat de
Gegevens integer, nauwkeurig, adequaat, wettelijk, volledig, betrouwbaar,
nuttig of actueel zijn. De Gegevens kunnen met vertraging gepubliceerd worden,
fouten bevatten of onvolledig zijn. De disclaimer heeft zowel betrekking op het
afzonderlijk gebruik van de Gegevens als het gebruik ervan in hun geheel. Alle
Gegevens worden verstrekt in hun huidige toestand (op 'as is'-basis). Deze Gegevens
vormen geen uitnodiging, aanbieding, opinie, aanbeveling, garantie op
resultaten, uitnodiging door de Bank of aanbod om de hierin vermelde effecten,
producten en diensten te kopen of te verkopen of om te beleggen. Bovendien
vormen de Gegevens geen advies of diensten op juridisch,
fiscaal-boekhoudkundig, financieel of beleggingsgebied met betrekking tot de
winstgevendheid of geschiktheid van een effect of belegging. Dit Document is
niet opgesteld met het oog op de specifieke beleggingsdoelstellingen of
-behoeften of financiële situatie van bepaalde beleggers. Alvorens op basis van
deze Gegevens een beleggingsbeslissing te nemen, dient de belegger zelf af te
wegen of de Gegevens tegemoetkomen aan zijn behoeften, financiële situatie en
doelstellingen of dient hij professioneel advies in te winnen. De beslissing om
al dan niet te beleggen mag in geen geval uitsluitend op basis van dit document
worden genomen. Om de Gegevens te lezen en te begrijpen, moet u over de nodige
kennis en ervaring op het gebied van financiële markten beschikken. Neem
contact op met uw Relatiebeheerder als dit niet het geval is. Dit Document werd
opgesteld door de Bank en is gebaseerd op publiekelijk beschikbare gegevens en
op informatie die wij betrouwbaar en nauwkeurig achten, afkomstig van beurzen
en derde partijen. De Bank, inclusief de moeder- en
dochtermaatschappijen en verbonden ondernemingen, agenten, directeurs,
functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers of leveranciers zijn in geen
geval aansprakelijk, hetzij direct, hetzij indirect, voor: onnauwkeurigheden,
fouten of weglatingen in de Gegevens met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
financiële gegevens, ongeacht de oorzaak ervan, of voor genomen
beleggingsbeslissingen, of voor acties van welke aard dan ook die op basis van
de Gegevens al dan niet ondernomen worden, noch voor verliezen of directe of
indirecte schade, bijzondere of gevolgschade, die uit het gebruik van dit
Document of de inhoud ervan voortvloeien. Dit Document is enkel geldig op het
moment van de redactie, tenzij anders vermeld. De Gegevens kunnen al snel
achterhaald zijn. Alle Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd en worden mogelijk niet opgenomen in nieuwere versies van dit
Document. De Bank is niet verplicht om dit Document bij te werken wanneer er
nieuwe gegevens beschikbaar komen of zich nieuwe gebeurtenissen en/of andere
ontwikkelingen voordoen. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient de
belegger aandachtig de algemene voorwaarden in de documenten met betrekking tot
de specifieke producten of diensten te lezen. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Mogelijk zijn de in dit
Document beschreven producten en diensten niet beschikbaar in alle landen en
kunnen er beperkingen zijn voor bepaalde personen of landen. Dit Document mag
niet gereproduceerd, verdeeld, gewijzigd of gebruikt worden voor publieke of
commerciële doeleinden en naar geen enkel deel van dit Document mag voor die
doeleinden gelinkt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Bank. De Gegevens zijn in geen geval bedoeld om gebruikt te worden door of
verspreid te worden aan personen of entiteiten in rechtsgebieden of landen
waarin het gebruik of de verspreiding ervan niet toegestaan is volgens de wet en/of
regelgeving.Indien u dit Document niet via de website van de Bank hebt
ontvangen, dient u er rekening mee te houden dat elektronische documenten na
hun oorspronkelijke publicatie gewijzigd kunnen worden.


More

August 2, 2023

News

BILBoard August 2023 – Challenging re...

The idea that central banks might be finished hiking rates is gaining prominence. In the US, the Federal Reserve has now hiked rates eleven times,...

July 31, 2023

News

The dangers of passive investing in c...

Over the past decade, there has been a pronounced shift away from actively managed funds to passive strategies. While we do believe that both types...

July 24, 2023

News

What’s weighing down the German econo...

Germany, the fourth largest economy in the world and the leading economic power in the European Union, began 2023 in recession. Given pale full-year growth...

June 10, 2023

News

BIL Midyear Outlook 2023

The Landing Process Introduction from our Group Chief Investment Officer, Lionel De Broux     Our 2023 Investment Outlook, published back in December, was entitled...

June 8, 2023

News

Sell in May and Go Away?

As summer approaches, some market participants might have recently contemplated the old investing adage “sell in May and go away.” This is the notion that...

All articles