DisclaimerAlle financiële gegevens en/of economische informatie die in dit document (het “Document”) verstrekt worden (de “Gegevens”), dienen uitsluitend ter informatie, zonder enige garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties inzake de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of de garantie dat deze niet de intellectuele eigendomsrechten, octrooirechten of eigendomsrechten van een partij schenden, en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Banque Internationale à Luxembourg SA, inclusief de moeder- en dochtermaatschappijen en verbonden ondernemingen, garandeert noch uitdrukkelijk noch impliciet dat de Gegevens integer, nauwkeurig, adequaat, wettelijk, volledig, betrouwbaar, nuttig of actueel zijn. De Gegevens kunnen met vertraging gepubliceerd worden, fouten bevatten of onvolledig zijn. De disclaimer heeft zowel betrekking op het afzonderlijk gebruik van de Gegevens als het gebruik ervan in hun geheel. Alle Gegevens worden verstrekt in hun huidige toestand (op ‘as is’-basis). Deze Gegevens vormen geen uitnodiging, aanbieding, opinie, aanbeveling, garantie op resultaten, uitnodiging door de Bank of aanbod om de hierin vermelde effecten, producten en diensten te kopen of te verkopen of om te beleggen. Bovendien vormen de Gegevens geen advies of diensten op juridisch, fiscaal-boekhoudkundig, financieel of beleggingsgebied met betrekking tot de winstgevendheid of geschiktheid van een effect of belegging. Dit Document is niet opgesteld met het oog op de specifieke beleggingsdoelstellingen of -behoeften of financiële situatie van bepaalde beleggers. Alvorens op basis van deze Gegevens een beleggingsbeslissing te nemen, dient de belegger zelf af te wegen of de Gegevens tegemoetkomen aan zijn behoeften, financiële situatie en doelstellingen of dient hij professioneel advies in te winnen. De beslissing om al dan niet te beleggen mag in geen geval uitsluitend op basis van dit document worden genomen. Om de Gegevens te lezen en te begrijpen, moet u over de nodige kennis en ervaring op het gebied van financiële markten beschikken. Neem contact op met uw Relatiebeheerder als dit niet het geval is. Dit Document werd opgesteld door de Bank en is gebaseerd op publiekelijk beschikbare gegevens en op informatie die wij betrouwbaar en nauwkeurig achten, afkomstig van beurzen en derde partijen. De Bank, inclusief de moeder- en dochtermaatschappijen en verbonden ondernemingen, agenten, directeurs, functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers of leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk, hetzij direct, hetzij indirect, voor: onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen in de Gegevens met inbegrip van, maar niet beperkt tot, financiële gegevens, ongeacht de oorzaak ervan, of voor genomen beleggingsbeslissingen, of voor acties van welke aard dan ook die op basis van de Gegevens al dan niet ondernomen worden, noch voor verliezen of directe of indirecte schade, bijzondere of gevolgschade, die uit het gebruik van dit Document of de inhoud ervan voortvloeien. Dit Document is enkel geldig op het moment van de redactie, tenzij anders vermeld. De Gegevens kunnen al snel achterhaald zijn. Alle Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden mogelijk niet opgenomen in nieuwere versies van dit Document. De Bank is niet verplicht om dit Document bij te werken wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar komen of zich nieuwe gebeurtenissen en/of andere ontwikkelingen voordoen. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient de belegger aandachtig de algemene voorwaarden in de documenten met betrekking tot de specifieke producten of diensten te lezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Mogelijk zijn de in dit Document beschreven producten en diensten niet beschikbaar in alle landen en kunnen er beperkingen zijn voor bepaalde personen of landen. Dit Document mag niet gereproduceerd, verdeeld, gewijzigd of gebruikt worden voor publieke of commerciële doeleinden en naar geen enkel deel van dit Document mag voor die doeleinden gelinkt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank. De Gegevens zijn in geen geval bedoeld om gebruikt te worden door of verspreid te worden aan personen of entiteiten in rechtsgebieden of landen waarin het gebruik of de verspreiding ervan niet toegestaan is volgens de wet en/of regelgeving.Indien u dit Document niet via de website van de Bank hebt ontvangen, dient u er rekening mee te houden dat elektronische documenten na hun oorspronkelijke publicatie gewijzigd kunnen worden.