Research

Menu

Back

Choose Language

May 4, 2020

Disclaimer

Alle financiële gegevens en/of
economische informatie die in dit document (het "Document") verstrekt
worden (de "Gegevens"), dienen uitsluitend ter informatie, zonder
enige garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties inzake de
verkoopbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of de garantie dat
deze niet de intellectuele eigendomsrechten, octrooirechten of eigendomsrechten
van een partij schenden, en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Banque
Internationale à Luxembourg SA, inclusief de moeder- en dochtermaatschappijen
en verbonden ondernemingen, garandeert noch uitdrukkelijk noch impliciet dat de
Gegevens integer, nauwkeurig, adequaat, wettelijk, volledig, betrouwbaar,
nuttig of actueel zijn. De Gegevens kunnen met vertraging gepubliceerd worden,
fouten bevatten of onvolledig zijn. De disclaimer heeft zowel betrekking op het
afzonderlijk gebruik van de Gegevens als het gebruik ervan in hun geheel. Alle
Gegevens worden verstrekt in hun huidige toestand (op 'as is'-basis). Deze Gegevens
vormen geen uitnodiging, aanbieding, opinie, aanbeveling, garantie op
resultaten, uitnodiging door de Bank of aanbod om de hierin vermelde effecten,
producten en diensten te kopen of te verkopen of om te beleggen. Bovendien
vormen de Gegevens geen advies of diensten op juridisch,
fiscaal-boekhoudkundig, financieel of beleggingsgebied met betrekking tot de
winstgevendheid of geschiktheid van een effect of belegging. Dit Document is
niet opgesteld met het oog op de specifieke beleggingsdoelstellingen of
-behoeften of financiële situatie van bepaalde beleggers. Alvorens op basis van
deze Gegevens een beleggingsbeslissing te nemen, dient de belegger zelf af te
wegen of de Gegevens tegemoetkomen aan zijn behoeften, financiële situatie en
doelstellingen of dient hij professioneel advies in te winnen. De beslissing om
al dan niet te beleggen mag in geen geval uitsluitend op basis van dit document
worden genomen. Om de Gegevens te lezen en te begrijpen, moet u over de nodige
kennis en ervaring op het gebied van financiële markten beschikken. Neem
contact op met uw Relatiebeheerder als dit niet het geval is. Dit Document werd
opgesteld door de Bank en is gebaseerd op publiekelijk beschikbare gegevens en
op informatie die wij betrouwbaar en nauwkeurig achten, afkomstig van beurzen
en derde partijen. De Bank, inclusief de moeder- en
dochtermaatschappijen en verbonden ondernemingen, agenten, directeurs,
functionarissen, medewerkers, vertegenwoordigers of leveranciers zijn in geen
geval aansprakelijk, hetzij direct, hetzij indirect, voor: onnauwkeurigheden,
fouten of weglatingen in de Gegevens met inbegrip van, maar niet beperkt tot,
financiële gegevens, ongeacht de oorzaak ervan, of voor genomen
beleggingsbeslissingen, of voor acties van welke aard dan ook die op basis van
de Gegevens al dan niet ondernomen worden, noch voor verliezen of directe of
indirecte schade, bijzondere of gevolgschade, die uit het gebruik van dit
Document of de inhoud ervan voortvloeien. Dit Document is enkel geldig op het
moment van de redactie, tenzij anders vermeld. De Gegevens kunnen al snel
achterhaald zijn. Alle Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd en worden mogelijk niet opgenomen in nieuwere versies van dit
Document. De Bank is niet verplicht om dit Document bij te werken wanneer er
nieuwe gegevens beschikbaar komen of zich nieuwe gebeurtenissen en/of andere
ontwikkelingen voordoen. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, dient de
belegger aandachtig de algemene voorwaarden in de documenten met betrekking tot
de specifieke producten of diensten te lezen. In het verleden behaalde
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Mogelijk zijn de in dit
Document beschreven producten en diensten niet beschikbaar in alle landen en
kunnen er beperkingen zijn voor bepaalde personen of landen. Dit Document mag
niet gereproduceerd, verdeeld, gewijzigd of gebruikt worden voor publieke of
commerciële doeleinden en naar geen enkel deel van dit Document mag voor die
doeleinden gelinkt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
de Bank. De Gegevens zijn in geen geval bedoeld om gebruikt te worden door of
verspreid te worden aan personen of entiteiten in rechtsgebieden of landen
waarin het gebruik of de verspreiding ervan niet toegestaan is volgens de wet en/of
regelgeving.Indien u dit Document niet via de website van de Bank hebt
ontvangen, dient u er rekening mee te houden dat elektronische documenten na
hun oorspronkelijke publicatie gewijzigd kunnen worden.


More

January 25, 2024

News

Video summary of our Outlook 2024

In 2023, markets have navigated between optimism and pessimism, but landed on the optimist shore In 2024, we should continue to see volatility dictated by...

January 23, 2024

Bilboard

BILBoard January 2024 – Are we there ...

Economic overview The Fed and the ECB have concluded their hiking cycles. The easing cycle is likely to begin with the Fed (but later than...

January 23, 2024

News

2024: A moment of truth for the globa...

2024 will usher in the Chinese year of the dragon, considered the luckiest sign of the zodiac. This, and the fact that 24 is the...

December 22, 2023

News

BIL Investment Outlook 2024

Nothing but sun... and the grass which looks green? Our Investment Outlook for the year ahead is now available in English and French    ...

November 21, 2023

News

What’s taking the wind from the renew...

The Copernicus Climate Change service reports that October 2023 was the warmest October on record. The same can be said for July, August, and September...

All articles